Algemene Voorwaarden

EDITED is een product van ABOUT YOU SE & Co. KG. Hier vind je belangrijke informatie over winkelen bij ABOUT YOU SE & Co. KG. Dit zijn de algemene voorwaarden van ABOUT YOU SE & Co. KG. ABOUT YOU SE & Co. KG is een vennootschap opgericht naar Duits recht, gevestigd te Domstrasse 10, 20095 Hamburg in Duitsland, telefoonnummer: 0800 / 70699, e-mail: service@edited.be, geregistreerd onder HRA 126781 bij het arrondissement van Hamburg. U vindt hieronder belangrijke informatie over aankopen bij ABOUT YOU SE & Co. KG.

1. Afsluiting van het contract:

De presentatie van goederen in de online-winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online-catalogus. Door op de knop “Nu bestellen en betalen’’ te klikken, sluit u een bindende bestelling af voor de goederen in de winkelwagen. De ontvangst van de bestelling wordt direct na het plaatsen van de bestelling bevestigd en vormt een aanvaarding van het contract. Daarna wordt elke bestelling nog eens samengevat via een e-mail met een bestellingsbevestiging en bevat het eveneens de algemene voorwaarden.

2. Het aanbod:

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bestaat uit dames, heren en kinder fashion artikelen. Tevens bevat het aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Als lid van BeCommerce zijn we tevens gebonden aan de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel.

3. INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen en zonder betaling of boete te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een derde die door u wordt aangewezen, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in uw bezit neemt (of, in geval van goederen die tegelijkertijd zijn besteld maar apart bezorgd worden, het laatste artikel).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Duitsland, e-mail: service@edited.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Een ontvangstbevestiging wordt onverwijld op een duurzaam medium aan u toegezonden.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de vergoeding inhouden tot we de goederen terug hebben ontvangen of u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft verzonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U stuurt de goederen zonder onnodige vertraging terug of overhandigt aan ons, DHL of bpost en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u de herroeping van dit contract aan ons heeft meegedeeld. Hieraan is voldaan wanneer u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Herroepingsformulier

Vul dit formulier in en retourneer het alleen wanneer u het contract wilt herroepen aan:ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Duitsland, telefoonnummer: 0800 / 70699, e-mail: service@edited.beIk/wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* mijn/ons* contract herroep/herroepen:

van de verkoop van de volgende goederen*: ......................................................................................................

voor de levering van de volgende diensten*: .......................................................................................................

Besteld op*/ontvangen op*: .............................................................................................................................................

Naam van de consument(en): ........................................................................................................................................

Adres van de consument(en): ........................................................................................................................................

Handtekening van de consument(en), alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend: ....................................................................................................................................................................................

Datum: ............................................................

*doorhalen wat niet van toepassing is.

4. Uitsluiting/vervalling van het annuleringsrecht:

In overeenstemming met art. VI.53., 3° en 5° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, is het herroepingsrecht uitgesloten voor contracten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd en voor contracten betreffende de levering van verzegelde goederen die niet zijn geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

5. Commercieel retourrecht tot maximaal 30 dagen na ontvangst van de goederen:

Naast het hierboven genoemde wettelijke herroepingsrecht, geven wij u een commerciële retourgarantie voor een periode van 30 dagen na ontvangst van de goederen. U kunt het contract ook herroepen nadat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken door de goederen binnen 30 dagen na ontvangst terug te sturen (de periode begint op de dag na de ontvangst van de goederen) zolang de goederen in de originele verpakking en compleet zijn en zolang ze niet gebruikt of beschadigd zijn en zolang ze geen goederen vormen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd. Tijdige verzending volstaat om aan de termijn te voldoen. Goederen moeten worden verzonden naar: ABOUT YOU SE & Co. KG, c/o DHL PZ Nürnberg, Am Tower 422, 90475 Nürnberg (Duitsland).De commerciële retourgarantie die contractueel is overeengekomen heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en vorderingen. Met name uw wettelijk herroepingsrecht en de wettelijke garantierechten blijven onverminderd van kracht.

6. Verzending:

Leveringen zijn alleen in België geldig. In het algemeen wordt de verzending uitgevoerd door DHL of bpost. Uitgifte van goederen wordt alleen in hoeveelheden voor dagelijks gebruik gedaan en alleen aan eindverbruikers. De levertijd hangt af van de gekozen leveringsmethode (DHL of bpost). De producten worden snel en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van de bestelling verzonden en geleverd, tenzij anders overeengekomen. Eventuele leveringstijden die voor het plaatsen van een bestelling worden getoond, zijn schattingen en geen gegarandeerde levertijden

7. Garantie:

De producten zijn gedekt door een wettelijke waarborg van conformiteit (Art. VI.45, °12). Als de geleverde goederen duidelijke materiaal- of fabricagefouten vertonen, inclusief transportschade, dient u direct bij ons of de DHL- of bpost-medewerker die de goederen levert een klacht in te dienen. Het niet indienen van een klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke rechten. Voor alle gebreken van de gekochte goederen die zich voordoen tijdens de wettelijke garantieperiode, heeft u de keuze om aanspraak te maken op aanvullende prestaties, verwijdering van de fout/vervanging en - indien aan de wettelijke eisen wordt voldaan - verdere aanspraken op prijsverlaging of herroeping van het contract en daarnaast voor schadevergoeding, inclusief de terugvordering van geleden schade in plaats van vervanging en de vergoeding van uw vergeefse kosten.

8. Leveringskosten:

Verzending is gratis vanaf een minimale bestelwaarde van EUR 50,-, anders bedragen de standaard verzendkosten EUR 3,95 incl. btw.

9. Betaling:

Betalingen kunnen gedaan worden via Bancontact, Achteraf betalen met Klarna, PayPal en kredietkaart (Mastercard, VISA). Er zijn geen kortingen voor prompte betaling. Wij behouden ons het recht voor om alleen specifieke betaalmethoden voor de gevraagde levering aan te bieden, bijvoorbeeld alleen methoden die verband houden met de respectievelijke kredietwaardigheid teneinde ons kredietrisico af te dekken.

Betalen via PayPal

U kunt rechtstreeks via uw PayPal-account betalen. Na het indienen van uw bestelling, wordt u doorgestuurd naar PayPal om het bedrag van de bestelling te voldoen. Zodra ons PayPal-account is ingelicht over uw machtiging, start de verwerking - afhankelijk van de levertijd aangegeven bij de goederen. Uw PayPal-account wordt onmiddellijk na autorisatie gedebiteerd met het feitelijk gefactureerde bedrag, na aftrek van kortingen, indien van toepassing, enz.

Betaling via kredietkaart

U betaalt direct tijdens het bestellen door uw kredietkaartgegevens in te voeren. Na verzending wordt uw kredietkaart, na aftrek van kortingen, indien van toepassing, enz. gedebiteerd met het feitelijk gefactureerde bedrag. Goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd, leiden tot onmiddellijke incasso via uw kredietkaart van het feitelijk gefactureerde bedrag na aftrek van kortingen, enz.

10. Prijzen:

Onze prijzen zijn in EUR en bevatten de wettelijke voorgeschreven btw.

11. Reservering van eigendom:

Totdat de volledige betaling is ontvangen, blijven de goederen onze eigendom.

12. Uitsluiting van aansprakelijkheid voor koppelingen van derden:

Op onze pagina's gebruiken wij koppelingen om naar andere internetpagina's te verwijzen. Voor al deze koppelingen geldt dat: Wij uitdrukkelijk verklaren dat we geen invloed hebben op stijl en inhoud van gekoppelde pagina's. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gekoppelde pagina's van derden en aanvaarden deze inhoud niet als ons eigendom. Deze verklaring is van toepassing op alle getoonde koppelingen en voor alle inhoud van de pagina's waarnaar de koppelingen leiden.

13. Contractuele taal / opslag van besteltekst:

De talen die gebruikt worden voor het sluiten van een verkoopcontract via deze website zijn: Nederlands en Frans. Het contract is niet bij ons opgeslagen en kan na afloop van de bestelprocedure niet meer worden geraadpleegd. U kunt uw bestelling echter onmiddellijk nadat u de bestelling heeft ingediend afdrukken.

14. Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce. www.BeCommerce.be De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar BeCommerce gestuurd.Daarnaast kan de consument zijn klacht ook voorleggen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15. Fotorechten

De rechten op foto's zijn eigendom van ABOUT YOU SE & Co. KG. Gebruik zonder uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring is niet toegestaan.

16. Identificatie van de leverancier

ABOUT YOU SE & Co. KG

Domstrasse 10

20095 Hamburg, Duitsland

Kantongerecht Hamburg – HRA 126781

Wettelijk vertegenwoordigd door:

ABOUT YOU Verwaltungs SE

Kantongerecht Hamburg – HRB 171601

Wettelijk vertegenwoordigers: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese

Voorzitter van de Raad van Bestuur: Sebastian Klauke

Algemene voorwaarden als PDF downloaden
Algemene voorwaarden printen
PDF-Reader downloaden